lørdag 5. november 2011

ASAP - helst i går

I dag vil eg skrive litt om eit ganske nytt fenomen, som har vakse og vakse i omfang. Det har sitt eige namn, akronym. Akros tyder ytterst eller øverst og onoma tyder namn, og begge kjem frå gresk. Eit meir daglegdags ord kunne vere initialord. SAS kan vere eit godt døme, det ligg godt i munnen å seie "sass" og ikkje S-A-S, og dei fleste av oss veit at det står for Scandinavian Airlines System. Og at SAS er danna av initialane i ordet. Dersom forkortinga ikkje hadde danna eit "nytt ord" men berre rare bokstavar, til dømes KLM talar ein ikkje om eit akronym. Utan at eg er heilt sikker på det, så trur eg at britane ikkje ser på SAS (Special Air Service) som eit klassisk akronym.

I gamle dagar var det vanleg at store selskap hadde lange, kronglete og omstendelege namn. På eit tidspunkt på 1900-talet gjekk ein bort frå desse gamaldagse mastodontnamna og slanka det ned til nokre få bokstavar. Gjerne til eit ord som lett kunne lesast og hugsast. "Det Østasiatiske Kompagni" vart til ØK og det meir moderne "International Business Machines" vart IBM. Ikkje alle desse orda er like lette å lese som eit nytt ord, og ligg i grenseland for å kunne kallast initialord.

Så langt har vi sett på namn på selskap. Det er kanskje her ein ser den hyppigaste bruken av akronym. Her er nokre eksempel : Texaco (The Texas Company), Esso (eigentleg SO = Standard Oil), Braathens SAFE (South America Far East og ikkje "safe = trygg") og NATO (North Atlantic Treaty Organization). Eit akronym som legg seg litt på tvers i munnen er kanskje FYROM, som er namnet på eit land. (The Former Yugoslav Republic of Macedonia = Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia) Kanskje ein burde konsultere eit reklamefirma på å finne opp eit betre namn? Som ein ser er det ein ikkje nøydd til å utelukkande bruke den første bokstaven, men kanskje dra med seg eit par til for å få rette svungen på ordet.

Innafor medisin er det blitt meir og meir vanleg med korte fyndige namn på medisiner og sjukdommar. AIDS står for "acquired immune deficiency syndrome" og skal ein halde eit foredrag om emnet, er det sjølvsagt noko å spare på å kunne snakke om "eids" og vere sikker på at folk skjønar kva som er meint. Og amfetamin er nok lettare å uttale enn alpha-methyl-phenethylamine. Blar ein litt i felleskatalogen eller i medisinske leksikon finn ein mange slike døme.

Ein eksplosiv auke i akronym har kome etter framvoksteren av datamaskiner, programvare og internett. CD-ROM (Compact Disc read-only memory), FAQ [fæk] ( frequently asked questions) GIMP (GNU Image Manipulation Program) er gode døme. GNU er forresten eit spesielt uttrykk sidan det humoristisk refererer til seg sjølv og dermed vert kalla eit rekursivt akronym. GNU = GNU’s Not Unix. Liknande rekursive initialord er VISA (Visa International Service Association) og Jack-plugg (JACK Audio Connection Kit)

Kva med dagligdagse ord? Nei, der finn ein ikkje så mykje av dette. Men nokre halv-vanlege ord har vi likevel. Til dømes radar (radio detection and ranging), laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), Gestapo (Geheime Staatspolizei) og Pin-kode (Personal Identification Number).

Er det nokon som veit om det aller første akronymet i historia? INRI er vel ein god kandidat. (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - "Jesus frå Nasaret, kongen over jødane"). Motkandidatar er velkomne i kommentarfeltet.

Det er effektivitet, slagkraftighet, det korte si evne til lettare å feste seg i hjernen som er dagens motto. Det kan ikkje gå fort nok eller vere kort nok. ASAP som det heiter på "internettsk". (As Soon As Possible). Helst i går. 10-4 (ten-four) som dei seier i krimfilmar. Roger and out. Er du inne i terminologien heng du med, skjønar du det ikkje fell du lett utafor. CU (see you, som det heiter i visse kretsar). Kva ein skal gjere den dagen ein ikkje ein gong har tid å skrive eller lese desse to-tre bokstavane, veit eg ikkje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar